Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy

Informacje dla klienta

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

Dla wygody klientów, w celu szybkiego i sprawnego załatwienia Ich spraw działa biuro obsługi klienta, mieszczące się w siedzibie spółki przy ul. Ustronie 2a w Brodnicy.

Biuro to czynne jest w dni robocze od  poniedziałku do  piątku w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00 .Sprawy przyjmowane są w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej, a także drogą elektroniczną i każda z nich załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Pisemne odpowiedzi przesyłane są w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wpływu pisma do Spółki.

Sprawy dotyczą głównie następujących zagadnień:

  • wyjaśniana spraw związanych z wystawioną fakturą,
  • przyjmowaniem zleceń na plombowanie wodomierzy oraz na montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy,
  • przyjmowania stanów wodomierzy,
  • zawierania umów,
  • windykacji należności, w tym prolongaty terminów płatności faktur,
  • zaistniałych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • informacji o brakujących pokrywach na studzienkach kanalizacyjnych, kratkach ściekowych, niesprawnych wodomierzach itp.

W przypadku spraw zgłaszanych osobiście pracownik biura obsługi klienta stara się załatwić sprawę na miejscu. Sprawy obejmujące szersze spektrum zagadnień np. dotyczące specyficznych zapisów w umowie lub inne np. wymagające decyzji osób z kierownictwa Spółki załatwiane są po przeprowadzeniu koniecznych konsultacji, analiz lub uzgodnień, w zależności od specyfiki rozpatrywanej sprawy.

Naliczenie należności za usługi

Podstawą naliczenia należności za usługi świadczone przez MPWIK Sp. z o.o. tj. dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków są wskazania wodomierzy lub urządzeń pomiarowych. Na podstawie  wskazań urządzeń pomiarowych wystawiane są faktury dla odbiorców z uwzględnieniem aktualnych taryf i warunków dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

Zapłata należności za usługi

Płatności wynikające z faktur mogą być dokonywane w następujących formach:

  • gotówką w kasie Przedsiębiorstwa
  • przelewem za pośrednictwem banku lub poczty,

Ekspertyza wodomierza

W przypadku zastrzeżeń, co do poprawności wskazań wodomierza, odbiorca ma prawo złożyć wniosek o urzędowe sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza. Pisemne złożenie takiego wniosku stanowi podstawę do dokonania wymiany wodomierza inny i sporządzenia jego ekspertyzy. Wnioski z wykonanej ekspertyzy są podstawą do dalszego działania Przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miasta Gminy Brodnica.

Uregulowania prawne

Wszystkie działania, o których mowa wyżej wynikają z unormowań prawnych, m.in. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalonego w dniu 19 grudnia 2018  r. przez Radę Miejską w Brodnicy.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa i sposób ich udostępniania danych w nich zawartych

Prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

- rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

- rejestr uzgodnień i warunków technicznych

- rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych

- rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

- ewidencja odbiorców usług

- rejestr wystawionych faktur

- rejestr odczytów stanów wodomierzy

- ewidencja zapłat należności.

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w ww. rejestrach udostępniane są na wniosek osoby, której te dane dotyczą.

Szukaj w tym dziale: