Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy

Majątek

Kapitał własny

Kapitał zakładowy MPWiK Sp. z o.o.

wynosi : 25.930 udziałów o łącznej wysokości 25.930.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych)

i w całości jest objęty przez jedynego Wspólnika - Gminę Miasta Brodnicy.

Majątek trwały i obrotowy

Majątek Spółki obejmuje:

majątek trwały m.in.:

 • nieruchomości stanowiące działki gruntu
 • budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, biurowe i pomocnicze
 • sieć wodociągową i kanalizacyjną
 • urządzenia do poboru i uzdatniania wody
 • urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków
 • urządzenia do przetwarzania osadów pościekowych
 • urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru nad jakością wody dostarczanej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych do środowiska
 • sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • zaplecze techniczne, w tym warsztat techniczny
 • profesjonalną i kompetentną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz obsługę technologiczną i techniczną
 • wartości niematerialne i prawne
 • majątek obrotowy, m.in.:
 • zapasy
 • należności krótkoterminowe

 

Projekt POIŚ

Nazwa projektu:

"ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW ETAP V - budowa kanalizacji sanitarnej O/M Brodnica"

Dofinansowanie:

Z Funduszu Spójności w ramach umowy nr POIS.01.01.00-00-78/13-00 z dnia 31.07.2014

Wartość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu wyniosła 8.989.139,26 zł (brutto) z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 5.977.781,04 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności - 5.048.342,37 zł. Pozostała część sfinansowana została ze środków własnych beneficjenta projektu oraz Gminy Miasta Brodnica.

Termin wykonania:

Roboty budowlane wykonanie w okresie od 05.12.2014 do 27.08.2015., 28.08.2015 końcowy odbiór zadania Więcej >>>

Pożyczki z WFOŚiGW

Inwestycje realizowane przy współpracy z WFOŚiGW w Toruniu

Szukaj w tym dziale: