Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy

Laboratorium

Przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium, które wykonuje zadania w zakresie:

  • pobierania próbek, badań właściwości fizycznych, badań chemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia przez ludzi oraz wody podziemnej,
  • pobierania próbek, badań właściwości fizycznych, badań chemicznych ścieków,
  • pobierania próbek, badań właściwości fizycznych gleb,
  • pobierania próbek, badań właściwości fizycznych osadów ściekowych.

Laboratorium ma status Laboratorium zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy, decyzja  nr 216/20 z dnia 01 kwietnia 2020 r. w zakresie:

  • poboru oraz badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w obszarze prawnie regulowanym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji  nr AB 1715 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji  od 08.04.2019 r. w zakresie:

  • pobierania próbek i badań właściwości fizycznych, badań chemicznych ścieków ;
  • od 09.04.2020 r. w zakresie:
  • pobierania próbek, badań właściwości fizycznych i badań chemicznych wód podziemnych’
  • pobierania próbek, badań właściwości fizycznych gleb.

Pracownicy laboratorium doskonalą wiedzę systematycznie uczestnicząc w szkoleniach.

Laboratorium potwierdza swe kompetencje poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości (porównaniach miedzylaboratoryjnych)

Laboratorium wykonuje badania zgodnie z obowiązującymi normami, aplikacjami producentów i literaturą techniczną.

Terminy wykonania usługi każdorazowo uzgadniamy z klientem.

 Jakość wody

Jakość wody podawanej do sieci – wartości średnie za 2022 rok 

Jakość ścieków – Oczyszczalnia Brodnica – wartości średnie za 2021 rok

Szukaj w tym dziale: