Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy
Szukaj w tym dziale:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działalność  na podstawie decyzji Zarządu Gminy Miasta Brodnicy z dnia 28 maja 2002 roku udzielającej zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania, a także w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym m.in.:

- ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028.),

- ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.),

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz 797 z późn. zm.),

- regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miejską Brodnicy uchwałą nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018,  poz. 6948.

PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Od strony formalno – prawnej działalność MPWiK w Brodnicy regulują następujące dokumenty:

w zakresie zaopatrzenia w wodę:

Dla wodociągu południowego zlokalizowanego w Brodnicy przy ulicy Ustronie

 • Decyzja Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 stycznia 1992 r., znak: KDH/013/5632/92 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej zawierającej ustalenie zasobów wód podziemnych w rejonie Brodnicy (decyzja bezterminowa);
 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 8 stycznia 2016 r., znak: OŚ.6341.23.2016, pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Ustronie w Brodnicy (obowiązująca do 8 stycznia 2036 r.);
 • Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia  2017 r.  w sprawie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Ustronie w Brodnicy, powiat brodnicki, woj. kujawsko- pomorskie

Dla wodociągu północnego zlokalizowanego w Karbowie

 • Decyzja Wojewody Toruńskiego z dnia 8 stycznia 1987 r., znak: O-IV-8530/1/87 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej w rejonie Karbowa (decyzja bezterminowa);
 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 11 lutego 2013 r., znakOŚ.6341.3.2013, pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Karbowo (obowiązująca do 11 lutego 2033 r.);
 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 27 grudnia 2002 r., znak: OŚ.622-1-4/02 w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody w miejscowości Karbowo (decyzja bezterminowa).

 

w zakresie odprowadzania ścieków:

 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 14 grudnia 2015 r., znak: OŚ.6341.19.2015, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Drwęcy (obowiązująca do dnia 14 grudnia 2025 r.).

w zakresie odprowadzania wód deszczowych:

 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: OŚ.6341.38.2017, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do wód i urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne z poszczególnych zlewni (obowiązująca do dnia 29 grudnia 2027 r.);
 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 31 sierpnia 2016 r., znak: OŚ.6341.14.2016, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków w postaci wód opadowo-roztopowych z odcinka dł. 164 m drogi powiatowej nr 1827C, klasy Z o powierzchni zlewni 0,0984 ha, wylotem polipropylenowym, zlokalizowanym na działce nr 13 obręb Brodnica-30, gmina Miasta Brodnica, do rowu przydrożnego bez nazwy( obowiązująca do dnia 31 sierpnia 2026 r.);
 • Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z dnia 5 maja 2017 r., znak: ZO/8703-23/2016/2017/ZR, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych
  i roztopowych z kompleksu wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz części ulicy 18 Stycznia
  w Brodnicy, istniejącym wylotem dn 300 do rowu (obowiązująca do dnia 30 kwietnia 2027 r.).

 

w zakresie gospodarki odpadami:

 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak: OŚ.6233.06.2015.ET, w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (obowiązująca do 20 kwietnia 2025 r);
 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 21 sierpnia 2020 r., znak: OŚ.6233.06.2015.2020.ET, zmieniająca decyzję z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak: OŚ.6233.06.2015.ET- zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
 • Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 marca 2014 r., znak: G-446/14 (HORnn 8111-14/14(23)) w sprawie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „BROD-KOMP”;
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2011 r., znak: ŚG.I.es.7240.2018.2011, w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami (obowiązująca do dnia 25 lipca 2021 r.).