Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy

 

 

Szukaj w tym dziale:

Kontrole zewnętrzne 

I. Państwowa Inspekcja Pracy:

1. Państwowa Inspekcja Pracy:

Termin Kontroli 26.06.2023 r. do 10.07.2023 r. 

Zakres kontroli; Realizacja uprzednich decyzji i wystapień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroi i nadoru nad warunkami pracy. 

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

II. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Termin kontroli 23.05.2019 r. do 07.06.2019 r.

Zakres kontroli: Przestrzeganie przez podmioty odprowadzające ścieki do Drwęcy warunków określonych w pozwoleniach wodno-prawnych. Realizacja przez Zakłady zarządzeń pokontrolnych

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Termin kontroli: 23.11.2020 r. – 23.04.2021 r.

Zakres kontroli: Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych

Uwagi - brak. 

Wnioski: 

1) założenie książek obiektów budowlanych dla 21 przepompowni i prowadzenie kontroli okresowych wynikajacych z Prawa budowlanego, 

2) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym obiektów budowlanych.

3) zapewnienie rzetelnego przekazywania Burmistrzowi Brodnicy informacji dot. koś. 

III. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

Termin Kontroli: 24.06.2020 r.

Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

4. Kujawsko Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu

Termin kontroli: 03.07.2020 r. do 03.07.2020 r.

Kontrola przeprowadzona na wniosek Starosty Brodnickiego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zakres kontroli:

- kontrola w zakresie gospodarowania odpadami z wyłączeniem gospodarowania odpadami komunalnymi;

- kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód; lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki.

5. Kujawsko Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu

Termin kontroli: 30.11.2020 r.

Kontrola pozaplanowa przeprowadzona na wniosek Wiceprezesa NIK.

Zakres kontroli:

- kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie gospodarowania osadów ściekowych;

- kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych;

- ocena prawidłowości eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz urządzeń służących do przeróbki komunalnych osadów ściekowych; - pobranie średniej dobowej próbki ścieków i oznaczenie procentu redukcji substancji zanieczyszczających

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki.

6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy 

Termin kontroli 18.03.2021 r.

Zakres kontroli:

1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

2) oceny spełnienia wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzgledniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.  

Uwagi i zastrzeżenia: nie wniesiono 

7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

Termin kontroli 21.06.2021 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w celu stwierdzenia występowania organizmów szkodliwych w miejscu: Oczyszczalnia Ścieków w Brodnicy. 

Uwagi i wyjaśnienia: nie wniesiono 

8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy 

Termin kontroli: 21.06.2021 r. 

Zakres kontroli:

Kontrola wodociągu publicznego – Ujęcia Wody w Karbowie , gm. Brodnica i przy ul. Ustronie w Brodnicy.

Uwagi i zastrzeżenia : nie wniesiono 

9.  Okregowy Urząd Miar w Bydgoszczy

Termin kontroli 28.11.2022r. - 02.12.2022 r. 

Zakres kontroli:

1) przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów wyrażania wartości i wielkości fizycznych,

2) sprawdzenia spęłnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania,  stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. z 2022 r . poz. 20630, zwana dalej ustawą", 

Finansowe 

Informacja o wyniku badania sprawozdania finansowego za rok 2019

Badanie rocznego sprawozdania finansowego przeprowadziła firma MSR Audyt Sp. z o.o. Zgodnie ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta z dnia 23 marca 2020 roku, sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019, poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki,

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości