Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy
Szukaj w tym dziale:

MENU PODMIOTOWE

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art.4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Przepisy wykonawcze zawarte  w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 nr 10, poz. 68  z późn. zm.) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Założenia

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Całość zgromadzona będzie na stworzonej przez Ministra SWiA stronie głównej Biuletynu (www.bip.gov.pl), skąd odnośniki będą prowadziły do Biuletynów poszczególnych podmiotów określonych w ustawie.

Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w poszczególnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, posiadającego ściśle określone mechanizmy nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych danych. Ma to w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.

Zgodnie z art. 6 ustawy, biuletyny utrzymywane przez podmioty wymienione w ustawie  w art. 4 ust. 1 powinny publikować m.in. następujące informacje publiczne o:

  • polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

  • podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności   i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów, majątku którym dysponują,

zasadach funkcjonowania podmiotów, w tym:

trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

  • danych publicznych, w tym:

treść i postać dokumentów urzędowych, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

  • majątku publicznym, w tym o:

majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, długu publicznym, pomocy publicznej, ciężarach publicznych